Spørgsmål eller behov for kontakt?

Christian X
Konge af Danmark fra 1912 til 1947.

Christian 10. til hest på Amalienborg slotsplads under den tyske besættelse (1940).

Christian 10.s udsagn er særdeles beskrivende for en meget væsentlig del af hans virke som officer. Ønsket om et liv som soldat og især officer – så længe det måtte være muligt – er opstået tidligt i hans ungdom. Den unge prins havde et varmt og fortroligt forhold til farfaren, Christian 9., hvis regelrette – og i en vis grad militære – fremtoning har tændt noget i prins Christian.

Det militære liv
Christian 10. blev således den første konge, der – omend med modifikationer – gennemgik en regulær militær uddannelse i alle led. Dog kom den første udnævnelse – som sekondløjtnant i Livgarden – som gave fra Christian 9. i forbindelse med hans 18-års fødselsdag.

Prins Christian til frokost med chef Livgarde og øvrige officerer under ”rekrutskolen” (1889).

Efter at have gennemgået en gymnasial uddannelse som ene-elev, blev han i juli 1889 student på Sorgenfri Slot. Allerede inden den sidste eksamen havde han påbegyndt soldaterlivet den 6. maj, som rekrut på Livgardens Kaserne. Rekruttjeneste blev gennemført på samme vilkår som de værnepligtige med den ene undtagelse, at han om natten sov på Amalienborg. Prinsen trivedes ved det regelbundne militære liv og med rekrutkammeraterne, der unægtelig adskilte sig fra hans vanlige omgivelser. Det kan blandt andet aflæses af fotos fra tiden. Efter et halvt års tjeneste blev prins Christian optaget på Hærens Officersskole.

Christian udlevede den militære korpsånd og han deltog konsekvent og ”aktivt” i runde jubilæer med både rekrutkammeraterne og officerskollegerne. Med disse sidste så sent som i 50-året for afgangen fra officersskolen i 1941.                        

Prins Christian kom i foråret 1891 tilbage til Livgarden og forrettede løjtnantstjeneste i felten og med vagter ved de kongelige slotte. Den 1. maj førte han for første gang fanen op på Amalienborg. Handlingen blev nøje overvåget af den gamle konge, der efterfølgende erklærede sig meget tilfreds.

Prins Christian som officer
Prinsen var nu blevet en del af hærens officerskorps. Den rådende nationale og kongetro ånd i den nye omgangskreds passede prins Christian godt, og de efterfølgende år knyttede prinsen mange livslange venskaber.

Den 1. november gik turen til Rytteriets Befalingsmandsskole i Randers, hvor han deltog i alle dele af tjenesten – begyndende med staldtjeneste i den årle morgen. Prinsen var nu for første gang kommet hjemmefra. Det betød også deltagelse i byens sociale liv – noget der gentog sig ved den efterfølgende tjeneste ved 3. Dragonregiment i Aarhus.

I september 1892 vendte han tilbage til København og tjenesten ved Livgarden blev genoptaget. I 1898 blev prinsen, kort før brylluppet med hertuginde Alexandrine, udnævnt til kaptajn. Prinsen deltog i den daglige tjeneste indtil maj 1905, hvor han blev udnævnt til oberstløjtnant og chef for 28. bataljon i Aarhus. Tjenesten her blev imidlertid kortvarig. Kong Christian 9.s død den 29. januar 1906 betød, at Christian nu var kronprins og de medfølgende pligter var ikke forenelige med ophold i Aarhus. Kronprinsen blev udnævnt til oberst og pr. 31. marts 1906 ansat som chef for Livgardens Liniebataljon – dvs. chef for Livgarden.

Prins Christian som kompagnichef for 1. kompagni I Livgardebataljon (1899).

Kronprins Christian som chef for Den Kongelige Livgarde
Kronprins Christians tid som chef faldt i en periode, hvor Boerkrigen i Sydafrika (1900-1902) og Den Russisk-japanske Krig 1904-1905 gav erfaringer, som initierede fornyelse af mange militære doktriner. Kronprinsen deltog aktivt i Livgardens øvelser i bevogtningstjeneste på Nordfronten af Københavns landbefæstning og de årlige fægtningsskydninger med indkvartering i Lejren ved Frederiksværk i 1906. Fra Frederiksværk gik det til Jægerspris, hvor generalinspektøren for fodfolket inspicerede med tilfredsstillende resultat.

I efteråret 1907 fandt de større øvelser sted i Nordsjælland, der afsluttedes med øvelse i terrænet om Geelskov og Holte. Herefter marcherede Livgardebataljonen til Sorgenfri Slot, hvor kronprinsparret havde foranstaltet et festmåltid på ridebanen for alt personel. Begivenheden afsluttedes med et ni-foldigt hurra for den afgående chef, idet kronprins Christian ved hjemkomsten fra skydningen i Frederiksværk den 26. august 1908 blev udnævnt til generalmajor og chef for Fynske Brigade i Odense. Hermed var mange års tjeneste ved Livgarden bragt til ophør.

Tjenesten i Odense blev af kort varighed, da han efter 2 måneder blev frakommanderet posten og stillet til rådighed for 1. generalkommando i København. Tilknytningen til Generalkommandoen var forholdsvis løs og uden egentligt chefansvar. Dette blev så den endelige afslutning af et militært liv.

Altid garder! Altid soldat!
Forbindelsen til Livgarden blev opretholdt på mange måder. Christian 10. inspicerede Livgardens Rekrutskole, holdt afskedsparader før hjemsendelser og deltog i den årlige parade i anledning af Livgardens oprettelse den 30. juni (1658). Christian 10. bar normalt Livgardens officersuniform på sine daglige rideture fra Amalienborg, ved officielle lejligheder – men også i mere utraditionelle sammenhænge, så som under fisketure på Island.

Fejringen af 25, 40 og 50 års jubilæer for mødet ved Livgarden i 1889 blev meget store begivenheder med stor deltagelse, hvor kongen fik genopfrisket de gamle soldaterhistorier. Tilsvarende mødtes han med kammeraterne fra officersskolen hvert år den 5. maj.

Christian 10. ved sit 25-års garderjubilæum på Rosenborg Eksercerplads (1914).

Et udtryk for Christian 10.s livslange passion for det militære afspejler sig også i, at han indstiftede en række af militære erindringsmedaljer, noget der ikke er set under tidligere monarker. Således blev der indstiftet Erindringsmedaljer for 25-året (1914) og 50-året(1939) for mødet ved Livgarden, En medalje for tjenesten ved Rytteriets Løjtnantsskole i Randers (1916). Endvidere en – højst utraditionel – medalje for 25-året (1916) for afgangen fra Hærens Officersskole og endelig en (traditionel) ved 50-året til de ni endnu overlevende officersskolekolleger i 1941.  Medaljerne blev tildelt alle involverede.

Christian 10. med sine gl. garder-soldaterkammerater ved 50-års jubilæet for indkaldelsen (1939).

Indhold - Krig & Kunst
Christian X - CV

1916 - 1941 Fejrer 25-års og 50-års jubilæum for afgangen fra Hærens Officersskole med holdkammeraterne

1912 Udråbt til konge – den aktive militærtjeneste ophører

1908 Generalmajor og chef for Fynske Brigade i Odense

1906 Oberst og chef for Livgardens Liniebataljon – og dermed chef for Den Kongelige Livgarde

1905 Oberstløjtnant og chef for 28. Bataljon i Aarhus

1892 - 1905 Premierløjtnant ved Livgarden – fra år 1898 kaptajn og kompagnichef med tjeneste i felten og deltagelse i vagttjeneste

1891 - 1892 Rytteriets Befalingsmandsskole i Randers. Efterfølgende tjeneste ved 3. Dragonregiment  i Aarhus

1889 - 1891 Elev på Hærens Officersskole

1889 Rekrut på Livgardens Kaserne

Kontakt os

Klik her

logo-HO.png

Frederiksberg Slot
Roskildevej 28
DK-2000 Frederiksberg

Sociale medier